Byggkeramikrådet reviderar BBV avseende gipsskivor

Publicerad 19/5, 2015

Frågorna kring användandet av kartongklädda gipsskivorna i våtutrymmen har diskuterats under lång tid. 2007 beslutade BKR att skriva in i sina branschregler att gipsskivor inte längre fick användas i våtrum som underlag för tätskikt bakom keramik. Som grund för beslutet stod miljömässiga faktorer sprungna ur det faktum att kartongskiktet på gipsskivorna är känsligt för påväxt av giftigt pappersmögel.  Denna påväxt kan ta fart t ex genom att det vid efterinstallationer åsamkas skador på tätskiktet så att fukt kan tränga in mot skivan. BKR hade då höga förväntningar på att beslutet skulle få positiva följdverkningar inom två områden:

-         Att branschen skulle utveckla nya tekniska lösningar med bra motståndskraft mot mikrobiell tillväxt.

-         Att den övriga marknaden, utanför BKR, som t ex byggentreprenörer och försäkringsbolag skulle följa BKRs beslut.

När det gäller den tekniska utvecklingen har det skett stora framsteg. Nya skivprodukter har tagits fram, som på ett bättre sätt lämpar sig för våtrumsinstallationer ur ett miljöperspektiv, då dessa skivor är mycket bra vad avser resistensen mot mögelpåväxt.

Däremot har den övriga marknaden inte ställt lika höga krav som BKR. Det gäller t ex de golventreprenörer som organiseras inom GVK. De använder fortfarande kartongklädda gipsskivor i kombination med såväl plastmattor som foliesystem i våtutrymmen.

Inte heller landets försäkringsbolag har valt att ställa lika höga krav som BKR, när det gäller vilka byggmaterial som får användas i våtutrymmen.

BKRs styrelse har under det senaste året diskuterat frågan om reglerna för kartongklädda gipsskivor i våtrum. Nyligen fattades beslutet att ta bort den gällande skrivningen om att inte tillåta kartongklädda gipsskivor i våtutrymmets våtzon 1 som underlag för tätskikt eller som bakomvarande skiva.

OBS! För tydlighetens skull vill jag betona att BKR fortfarande har uppfattningen att våtrumsskivor är att föredra framför kartongklädda gipsskivor i våtzon 1. Vi uppmanar därför alla entreprenörer som är behöriga PER företag att även i fortsättningen rekommendera våtrumsskivor till sina uppdragsgivare.

 

De förändrade reglerna kommer att gälla från 1 juli 2015.