KMA

Kvalitetspolicy

Vi ska aktivt arbeta med och ständigt förbättra våra kvalitetsplaner och egenkontroller.
En tillämpning av kvalitetsplanen skall leda till en produktion som motsvarar beställarens behov/önskemål, lagstadgade krav samt BBV´s branschregler. Detta kräver tydlig ansvarsfördelning och gränsdragning, rätta förutsättningar för tidhållning och kostnadsstyrning och en ordning i projektet som ger en ren arbetsplats med bästa förutsättningar för rätt arbetsutförande.


Miljöpolicy

Vi ska ha ett aktivt miljöarbete och följa gällande miljölagstiftning.

Vi ska arbeta aktivt för att minimera och förebygga negativa miljöeffekter av vår verksamhet.


Arbetsmiljöarbetets övergripande mål

Arbetsmiljöarbetet på Cederlöfs är en strategisk fråga som också påverkar både vår säkerhet och vår konkurrenskraft. Genom en god arbetsmiljö kan verksamhetens mål uppfyllas och förhoppningen är att bolaget också uppfattas som en bra arbetsgivare och därmed kunna rekrytera och behålla bra medarbetare. Idag har vi ca 15 st som arbetat på Cederlöfs i mer än 10 år och vissa mer än 25 år, något som vi anser är en styrka för bolaget.

På Cederlöfs arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor effektivt som en naturlig del i den övriga verksamheten. Vi ser arbetsmiljöarbetet som en lönsam investering för att uppnå hög motivation i arbetet och en låg sjukfrånvaro bland medarbetarna.